Google+

Salgs- og leveringsbetingelser

GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser med mindre andet er skriftlig aftalt. Salgs- og leveringsbetingelser går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

TILBUD

Tilbud er, hvor andet ikke er anført, kun bindende for sælger i 30 dage.

PRISER

Opgivne priser er, med mindre andet er anført, i dkk excl. moms, og emballage. Der tages forbehold for prisstigninger i råvaresektoren, transport, valutaændringer eller offentlige afgifter der ligger udenfor ZENZO GROUP’s kontrol og indflydelse.

EJENDOMSFORBEHOLD

ZENZO GROUP forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. ZENZO GROUP er i tilfælde af købers betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leveres og køber er forpligtet til at foretage udlevering.

BETALING

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse. Ved overskridelse af forfaldsdato pålægges fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra den angivne forfaldsdag, samt et rykkergebyr som fremgår af fakturaen. Købers pligt til at betale rettidigt består selvom køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler.

Betaling skal finde sted ved med bankoverførsel på reg. + kontonummer som fremgår af faktura.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko. Det påhviler køber at undersøge varen straks ved modtagelse eller senest 24 timer efter leveringen. Eventuelle mangler skal skriftlig meddeles ZENZO GROUP.

En overskridelse af leveringstiden med 8 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

EMBALLAGE

Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse. Køber faktureres for emballage i form af paller, pallerammer og lignende. ZENZO GROUP tilbagebetaler beløb betalt for emballage såfremt emballagen tilbageleveres i samme stand som leveringen.

MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

RETURNERING

Returnering kan kun ske i henhold til forudgående aftale med ZENZO GROUP. Et returgebyr svarende til 10% af varens pris modregnes. Returnering af varer som ikke er lagervarer hos ZENZO GROUP eller som er bestilt og produceret til køber kan ikke returneres.

MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for ZENZO GROUP kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. ZENZO GROUP hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.